- ดูทั้งหมด -
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต
ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น. ณ แผนกผู้ป่วยนอก อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
อ่านต่อ
จัดการบรรยาย “แก้ไขปัญหาและพัฒนาการเรียนของเด็ก”
โดยจัดการบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องของสาเหตุ ปัญหาการเรียนในเด็กและมีความมั่นใจในการจัดการปัญหาการเรียนของเด็กได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้สามารถเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความสุขพร้อมเป็นผู้ใหญ่เพื่อทำประโยชน์แก่สังคมต่อไป
อ่านต่อ
งานวันเด็ก 13 มกราคม 2561
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีได้ตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ตามคำขวัญวันเด็กที่ว่า "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสร้างสรรค์เทคโนโลยี"
อ่านต่อ
- ดูทั้งหมด -
แนะนำแพทย์ใหม่
พญ. ขวัญฤทัย นามภักดีอนันต์
เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี
นพ. วรวิทย์ เอื้อวิริยานุกูล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. นฤนาท คู่วิมล
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
- ดูทั้งหมด -