ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวช  

ศูนย์กุมารเวชพร้อมให้บริการตรวจรักษาและดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจร ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ การป้องกันโรค โดยการตรวจวินิจฉัยโรคที่ทันสมัยและการวินิจฉัยที่รวดเร็ว ด้วยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่

 

1. กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์

2. กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่อมไร้ท่อและเมตตาบอริซึ่มในเด็ก

3. กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ไรคไต

4. กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิด

5. กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาระบบประสาทวิทยาในเด็ก

6. กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคหัวใจ

7. กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาระบบโรคเลือดและมะเร็งเด็ก

 

คลินิกสุขภาพเด็กดี
บริการให้คำปรึกษาเรื่องการฉีดวัคซีน และพัฒนาการตามวัยของเด็ก 

1.บริการฉีดวัคซีนตามวัย

2.บริการฉีดวัคซีนเสริม ได้แก่ ROTA, IPD, ไข้หวัดใหญ่, ไวรัสตับอักเสบเอ, วัคซีนสุกใส, วัคซีน HPV

3.การตรวจสุขภาพเด็กให้คำแนะนำ ปรึกษาในการเลี้ยงดู และการดูแลสุขภาพเด็กแต่ละวัย

  

คลินิกเด็กทั่วไป

1. ประเมินภาวะสุขภาพและการเจริญเติบโตทั่วไปของเด็กตามวัย

2. ตรวจรักษาโรคทั่วไปของเด็กตามอาการและระบบต่างๆ

 

การบริการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยได้แก่

1. การตรวจหาเชื้อไข้เลือดออกด้วยวิธี Dengue PCR, NS1

2. การตรวจหาเชื้อไข้หวัดใหญ่

3. ตรวจหาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ RSV

4. การตรวจหาเชื้อ Enterivirus 71


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน 08:00 - 22:00 น.

โทรศัพท์ : 039-319837

อีเมล์ : bchwebmaster@bch.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

นพ. โสภณ มะระประเสริฐศักดิ์
เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์
พญ. รุ่งทิพย์ เจนอนันต์พร
เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์
พญ. จิรัฐิกาล สุวรรณปากแพรก
เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์
พญ. จริยา พจน์ทวีเกียรติ
เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์
พญ. สิริมา ยอดเซียน
เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์

แพทย์นอกเวลา

นพ. ชัยวัฒน์ งามปิยะสกุล
เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์
พญ. สิริลักษณ์ วงศ์ชัยสุริยะ
เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคไต
พญ. ฐาปนา รุ่งหิรัญวัฒน์
เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
พญ. ศิริพร ภัทรฐิติกุล
เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
พญ. ยิ่งดาว ชยสิกานนท์
เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
พญ. วาสนา ปรางค์วัฒนากุล
เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
นพ. ปกป้อง ณ สงขลา
เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด
พญ. ลีลาวดี พินิจไพฑูรย์
เชี่ยวชาญ: จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น
พญ. ภัสนันท์ ตั้งใจพัฒนา
เชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์