คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ดูแลเหมือนแพทย์ประจำครอบครัว

 

จากผู้ชำนาญการทางด้านของอายุรแพทย์ให้การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรค รวมทั้งเป็นผู้แนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การฉีดวัคซีน และการให้ยา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

ติดต่อศูนย์ : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

เบอร์โทรศัพท์ : 039-319834

อีเมล์ : bchwebmaster@bch.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

นพ. ธนาวุธ ศรีบุญเรือง
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์
นพ. สุวันชัย เจริญวิกกัย
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์
พญ. สุกัญญา ศรีขจรจิต
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์
พญ. พรรณี ผ่องใส
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)
นพ. ชัยนันต์ หล่อลิปิวงศ์
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคไต
พญ. บราลีรัตน์ จันทกิจ
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคไต

แพทย์นอกเวลา

พญ. วราภรณ์ พลเมือง
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
พญ. จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
นพ. จุมพล อานามนารถ
ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา
นพ. วีระพงษ์ ผู้มีธรรม
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
นพ. สุรัชต์ นาคะวิโรจน์
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)
พญ. มาเรียม เจตนจันทร์
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
พญ. ธิรยา เอกบุญยืน
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
นพ. นวรัฐ เพ็งผ่อง
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
พญ. วรนุช โกศาคาร
ผู้ชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์
นพ. วิษุวัต สำราญกิจดำรงค์
ผู้ชำนาญการ : จิตเวชศาสตร์
พญ. อรอนงค์ เจียรสุจิตวิมล
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคไต
พญ. จันจิรา ธีรเศรษฐ์ธำรง
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์
นพ. การุณย์ ลือประสิทธิ์สกุล
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์
พญ. พรทิพย์ นิติการุญ
ผู้ชำนาญการ : จักษุวิทยา
พญ. เมษญา ชาติกุล
ผู้ชำนาญการ : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency Medicine)
นพ. ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์
ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา