คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ดูแลเหมือนแพทย์ประจำครอบครัว

 

จากความเชี่ยวชาญทางด้านของอายุรแพทย์ให้การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรค รวมทั้งเป็นผู้แนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การฉีดวัคซีน และการให้ยา เพื่อส่งเสริมสุขภาพสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888 , 1719

ติดต่อศูนย์

สถานที่ตั้ง : ชั้น 1

วันเวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.

โทรศัพท์ : 039-319834

อีเมล์ : bchwebmaster@bch.co.th

โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

แพคเกจตรวจสุขภาพ

แพทย์ประจำ

นพ. ธนาวุธ ศรีบุญเรือง
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์
นพ. สุวันชัย เจริญวิกกัย
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์
พญ. สุกัญญา ศรีขจรจิต
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์
นพ. พรชัย ดำรงโชคพิพัฒน์
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)
พญ. พรรณี ผ่องใส
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)
นพ. ชัยนันต์ หล่อลิปิวงศ์
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต
พญ. บราลีรัตน์ จันทกิจ
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต
พญ. รัชดา เจียมจตุรพัฒพร
เชี่ยวชาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. วีรพล กนกรัตน์มณี
เชี่ยวชาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา
พญ. จณัญญา ชวศิริกุลฑล
เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา

แพทย์นอกเวลา

พญ. วราภรณ์ พลเมือง
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
พญ. จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
นพ. ราม กิจจารักษ์
เชี่ยวชาญ: ประสาทวิทยา
นพ. จุมพล อานามนารถ
เชี่ยวชาญ: ประสาทวิทยา
นพ. วีระพงษ์ ผู้มีธรรม
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
นพ. สุรัชต์ นาคะวิโรจน์
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)
พญ. มาเรียม เจตนจันทร์
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคเลือด
พญ. ธิรยา เอกบุญยืน
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคเลือด
นพ. นวรัฐ เพ็งผ่อง
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
นพ. พิพัฒน์ คงทรัพย์
เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา
นพ. ไพศาล สหพัฒนา
เชี่ยวชาญ: จักษุวิทยา
นพ. วิทมล รำพึงสุข
เชี่ยวชาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. โชติพัฒน์ ทองเย็น
เชี่ยวชาญ: โสต ศอ นาสิกวิทยา
นพ. วิรัช ตวงจารุวินัย
เชี่ยวชาญ: ตจวิทยา
พญ. วรนุช โกศาคาร
เชี่ยวชาญ: จิตเวชศาสตร์
นพ. วิษุวัต สำราญกิจดำรงค์
เชี่ยวชาญ: จิตเวชศาสตร์
พญ. อรอนงค์ เจียรสุจิตวิมล
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต
นพ. ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์
เชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา