วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision) :
เป็นเลิศในการดูแลสุขภาพ มุ่งเน้นความปลอดภัย เพื่อครองใจสังคม

พันธกิจ (Mission) :
จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิ ที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย ใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความไว้วางใจและครองใจสังคม

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) :
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ให้บริการทางด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากล เพื่อความไว้วางใจและความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร