รางวัลที่ได้รับ

2546-2560 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานติดต่อกัน 14 ปี

2555-2560 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานระดับประเทศติดต่อกัน 5 ปี

2558 รางวัลดีเด่น Thailand Energy Awards 2015 ด้านอนุรักษ์พลังงานประเภทอาคารควบคุม

2558 รางวัลชนะเลิศ Asean Energy Award 2015 ประเภท Special Submission Building