พญ. พรรณี ผ่องใส

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
อายุรศาสตร์ รพ.รามาฯ

อาทิตย์ (07/06) จันทร์ (08/06) อังคาร (09/06) พุธ (10/06) พฤหัสบดี (04/06) ศุกร์ (05/06) เสาร์ (06/06)
- 08.00 - 12.00

C1

08.00 - 19.00

C1

08.00 - 12.00

C1

08.00 - 17.00

C1

08.00 - 17.00

C1

08.00 - 20.00

C1

พญ. วราภรณ์ พลเมือง

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : ไม่พบข้อมูลประวัติการศึกษา

อาทิตย์ (07/06) จันทร์ (08/06) อังคาร (09/06) พุธ (10/06) พฤหัสบดี (04/06) ศุกร์ (05/06) เสาร์ (06/06)
- 17.00 - 20.00

C2

- 17.00 - 20.00

C2

17.00 - 20.00

C2

- 09.00 - 16.00

C2

พญ. จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา : ไม่พบประวัติการศึกษา
 

อาทิตย์ (07/06) จันทร์ (08/06) อังคาร (09/06) พุธ (10/06) พฤหัสบดี (04/06) ศุกร์ (05/06) เสาร์ (06/06)
- - 17.00 - 20.00 - 17.00 - 20.00 - 17.00 - 20.00

นพ. ราม กิจจารักษ์

ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : ไม่พบข้อมูลประวัติกรศึกษา

อาทิตย์ (07/06) จันทร์ (08/06) อังคาร (09/06) พุธ (10/06) พฤหัสบดี (04/06) ศุกร์ (05/06) เสาร์ (06/06)
09.00 - 12.00 17.00 - 20.00 20.00 - 22.00 - - 17.00 - 20.00 -

นพ. จุมพล อานามนารถ

ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมระบบประสาท

ประวัติการศึกษา : คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  .. 2547

อาทิตย์ (07/06) จันทร์ (08/06) อังคาร (09/06) พุธ (10/06) พฤหัสบดี (04/06) ศุกร์ (05/06) เสาร์ (06/06)
- - - - - - -