โปรแกรม Lady Care 3

โปรแกรม Lady Care 3

รายการตรวจ
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์(Physical Examinarion-PE)
2.ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI)
3.ตรวจประสาทตาโดยจักษุแพทย์ ด้วยเครื่อง Fundus Camera
4.ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
5.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram-EKG)
6.ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count-CBC)
7.ตรวจระดับน้ำตาบในเลือด (Fasting Blood Sugar-FBS)
8.ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด(HbA1C)
9.ตรวจการทำงานของไต (BUN)
10.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
11.ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด(เก๊าท์) (Uric Acid)
12.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT/ALT)
13.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT/AST)
14.ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase/ALP)
15.ตรวจการทำงานของตับ (Total Bilirubin)
16.ตรวจการทำงานของตับ (Direct Bilirubin)
17.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid profile ประกอบด้วย CHO, TG, HDL, LDL)
18.ตรวจคัดกรอกมะเร็งตับ (Alpha Fetoprotein-AFP)
19.ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis-UA)
20.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง (Ultrasound Lower Abdomen)
21.ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธีใหม่ (Sure Path)
*สมุดรายงานผลการตรวจ (Personal Report Book)
มูลค่าชุดตรวจสุขภาพ 7,100 บาท