โปรแกรม Lady Care 1

โปรแกรม Lady Care 1

รายการตรวจ
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์(Physical Examinarion-PE)
2.ตรวจภาวะอ้วน-ผอม (Body Mass Index-BMI)
3.ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
4.ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count-CBC)
5.ตรวจระดับน้ำตาบในเลือด (Fasting Blood Sugar-FBS)
6.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
7.ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด(เก๊าท์) (Uric Acid)
8.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT/ALT)
9.ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase/ALP)
10.ตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid profile ประกอบด้วย CHO, TG, HDL, LDL)
11.ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis-UA)
12.ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธีใหม่ (Sure Path)
*สมุดรายงานผลการตรวจ (Personal Report Book)
มูลค่าชุดตรวจสุขภาพ 3,500 บาท