โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (หญิง)

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (หญิง)

สำหรับผู้หญิงก่อนแต่งงาน

HealthPackage12_T.jpg
 1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination-PE)
 2. ตรวจหาความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 3. ตรวจหมู่เลือด A B O (A B O Typing)
 4. ตรวจหาหมู่เลือดชนิด Rh (Rh Typing)
 5. ตรวจหาธารัสซีเมีย (Hemoglobin Typing)
 6. ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)
 7. ตรวจหาภูมิต่อเชื้อไรรัส เอชไอวี (HIV Antibody)
 8. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAG)
 9. ตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella lgG)
 10. ตรวจการสัมผัสเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBc)
 11. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti Hbs)


** พร้อมสมุดรายงานผลการตรวจ