พญ. ดวงเดือน แพทย์ศาสตร์

ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา

ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา (กรมการแพทย์) พ.ศ.2561

อาทิตย์ (21/07) จันทร์ (22/07) อังคาร (23/07) พุธ (17/07) พฤหัสบดี (18/07) ศุกร์ (19/07) เสาร์ (20/07)
- - - - - - -

พญ. ปุณณิมา ศรีศักดิ์ขวา

ผู้ชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)

ประจำ : ศูนย์รังสีวิทยา

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2547
-รังสีวิทยาทั่วไป รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553

อาทิตย์ (21/07) จันทร์ (22/07) อังคาร (23/07) พุธ (17/07) พฤหัสบดี (18/07) ศุกร์ (19/07) เสาร์ (20/07)
- - - - - - -

นพ. เอกสิทธิ์ โฆษิตชัยวัฒน์

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

-แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553

-แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี พ.ศ. 2554

- อายุรศาสตร์บัณฑิต ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557

อาทิตย์ (21/07) จันทร์ (22/07) อังคาร (23/07) พุธ (17/07) พฤหัสบดี (18/07) ศุกร์ (19/07) เสาร์ (20/07)
- - - - - - -

นพ. วรวิทย์ เอื้อวิริยานุกูล

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2556

อาทิตย์ (21/07) จันทร์ (22/07) อังคาร (23/07) พุธ (17/07) พฤหัสบดี (18/07) ศุกร์ (19/07) เสาร์ (20/07)
- - - - - - -

พญ. ขวัญฤทัย นามภักดีอนันต์

ผู้ชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2549-2554
-สูตินรีเวช มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2556-2558

อาทิตย์ (21/07) จันทร์ (22/07) อังคาร (23/07) พุธ (17/07) พฤหัสบดี (18/07) ศุกร์ (19/07) เสาร์ (20/07)
- - - - - - -