นพ. พิพัฒน์ จิรพงศธร

เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์

ประจำ : คลินิกศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา : -วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ ออกโดยแพทยสภา พ.ศ. 2534

อาทิตย์ (24/06) จันทร์ (25/06) อังคาร (26/06) พุธ (27/06) พฤหัสบดี (28/06) ศุกร์ (29/06) เสาร์ (23/06)
- - - - - - -

นพ. ปรีดี กาญจนพงศ์กุล

เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
-วุฒิบัตรประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

อาทิตย์ (24/06) จันทร์ (25/06) อังคาร (26/06) พุธ (27/06) พฤหัสบดี (28/06) ศุกร์ (29/06) เสาร์ (23/06)
- - - - - - -

พญ. ลลาวรรณ์ พินิจทรัพย์สิน

เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป

ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

อาทิตย์ (24/06) จันทร์ (25/06) อังคาร (26/06) พุธ (27/06) พฤหัสบดี (28/06) ศุกร์ (29/06) เสาร์ (23/06)
- - - - - - -

พญ. วาสนา ปรางค์วัฒนากุล

เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

อาทิตย์ (24/06) จันทร์ (25/06) อังคาร (26/06) พุธ (27/06) พฤหัสบดี (28/06) ศุกร์ (29/06) เสาร์ (23/06)
- 17:00:00 - 22:00:00 20:00:00 - 07:00:00

20.00-07.00

- - - -

พญ. รุจิรา มโนรมณ์ภัทรสาร

เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สูติ-นรีเวชวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิตย์ (24/06) จันทร์ (25/06) อังคาร (26/06) พุธ (27/06) พฤหัสบดี (28/06) ศุกร์ (29/06) เสาร์ (23/06)
- - - - - - -