นพ. จุมพล อานามนารถ

เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  .. 2547

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- - - - - - -

นพ. ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : ไม่พบข้อมูลประวิตการศึกษา

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- 19:00:00 - 22:00:00 - - - - -

นพ. วีระพงษ์ ผู้มีธรรม

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : ไม่พบข้อมูลประวัติการศึกษา

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- - - - - - -

นพ. สุรัชต์ นาคะวิโรจน์

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.รามาธิบดี

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- 17:00:00 - 22:00:00 17:00:00 - 22:00:00 - - - -

พญ. มาเรียม เจตนจันทร์

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อายุุรศาสตร์โรคเลือด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- 17:00:00 - 20:00:00 - - - - -