พญ. ลลาวรรณ์ พินิจทรัพย์สิน

เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป

ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

อาทิตย์ (25/02) จันทร์ (26/02) อังคาร (27/02) พุธ (28/02) พฤหัสบดี (01/03) ศุกร์ (02/03) เสาร์ (03/03)
- - - - - - -

พญ. วาสนา ปรางค์วัฒนากุล

เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี
กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

อาทิตย์ (25/02) จันทร์ (26/02) อังคาร (27/02) พุธ (28/02) พฤหัสบดี (01/03) ศุกร์ (02/03) เสาร์ (03/03)
17:00:00 - 07:00:00 17:00:00 - 22:00:00 - - - - -

พญ. รุจิรา มโนรมณ์ภัทรสาร

เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สูติ-นรีเวชวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิตย์ (25/02) จันทร์ (26/02) อังคาร (27/02) พุธ (28/02) พฤหัสบดี (01/03) ศุกร์ (02/03) เสาร์ (03/03)
- - - - - - -

พญ. สุภาพรรณ ฉัตรทินกร

เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิตย์ (25/02) จันทร์ (26/02) อังคาร (27/02) พุธ (28/02) พฤหัสบดี (01/03) ศุกร์ (02/03) เสาร์ (03/03)
- - - - - - -

นพ. พีรยุทธ์ พลอยล้อมเพชร

เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ประจำ : คลินิกศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา : -แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2544
-โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี พ.ศ.2545
-Orthopedics Board โรงพยาบาลตำรวจ พ.ศ.2551

อาทิตย์ (25/02) จันทร์ (26/02) อังคาร (27/02) พุธ (28/02) พฤหัสบดี (01/03) ศุกร์ (02/03) เสาร์ (03/03)
- - - - - - -