พญ. อนรรฆวรรณ อิงประสาร

ผู้ชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
-Intern โรงพยาบาลตราด พ.ศ.2552
-สูตินรีเวช โรงพยาบาลชลบุรี พ.ศ.2557
-มะเร็งวิทยานรีเวช โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ.2561

อาทิตย์ (21/04) จันทร์ (22/04) อังคาร (23/04) พุธ (24/04) พฤหัสบดี (25/04) ศุกร์ (26/04) เสาร์ (20/04)
- - - - - - -

พญ. ดวงเดือน แพทย์ศาสตร์

ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา (กรมการแพทย์) พ.ศ.2561

อาทิตย์ (21/04) จันทร์ (22/04) อังคาร (23/04) พุธ (24/04) พฤหัสบดี (25/04) ศุกร์ (26/04) เสาร์ (20/04)
- - - - - - -

พญ. พลอย เพ็งชะตา

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (21/04) จันทร์ (22/04) อังคาร (23/04) พุธ (24/04) พฤหัสบดี (25/04) ศุกร์ (26/04) เสาร์ (20/04)
- - - - - - -

พญ. ปุณณิมา ศรีศักดิ์ขวา

ผู้ชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)

ประจำ : ศูนย์รังสีวิทยา

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2547
-รังสีวิทยาทั่วไป รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553

อาทิตย์ (21/04) จันทร์ (22/04) อังคาร (23/04) พุธ (24/04) พฤหัสบดี (25/04) ศุกร์ (26/04) เสาร์ (20/04)
- - - - - - -

นพ. เอกสิทธิ์ โฆษิตชัยวัฒน์

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

-แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553

-แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี พ.ศ. 2554

- อายุรศาสตร์บัณฑิต ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557

อาทิตย์ (21/04) จันทร์ (22/04) อังคาร (23/04) พุธ (24/04) พฤหัสบดี (25/04) ศุกร์ (26/04) เสาร์ (20/04)
- - - - - - -