นพ. วิทวัส หอมเจริญ

เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ประจำ : คลินิกศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
-Orthopaedic โรงพยาบาลภูมิพล

อาทิตย์ (24/06) จันทร์ (25/06) อังคาร (26/06) พุธ (27/06) พฤหัสบดี (28/06) ศุกร์ (29/06) เสาร์ (23/06)
- - - - - - -

พญ. ลีลาวดี พินิจไพฑูรย์

เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
-โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี พ.ศ.2555-2556
-จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556-2559

อาทิตย์ (24/06) จันทร์ (25/06) อังคาร (26/06) พุธ (27/06) พฤหัสบดี (28/06) ศุกร์ (29/06) เสาร์ (23/06)
- - 16:30:00 - 19:30:00 - 16:30:00 - 19:30:00 - 08:00:00 - 14:00:00

นพ. สุพจน์ ฉัตรทินกร

เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)

ประจำ : คลินิกศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549
-วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

อาทิตย์ (24/06) จันทร์ (25/06) อังคาร (26/06) พุธ (27/06) พฤหัสบดี (28/06) ศุกร์ (29/06) เสาร์ (23/06)
- - - - - - -

ทพ. อิทธิพล จังสิริมงคล

เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ประจำ : คลินิกศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา : -ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2545
-Maxillofacial surgery จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

อาทิตย์ (24/06) จันทร์ (25/06) อังคาร (26/06) พุธ (27/06) พฤหัสบดี (28/06) ศุกร์ (29/06) เสาร์ (23/06)
- - - - - - -

พญ. เอื้อมเดือน ชัยโพธิ์

เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์

ประจำ : คลินิกศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา : -แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ศัลยศาสตร์ทั่วไป ศิริราชพยาบาล 

อาทิตย์ (24/06) จันทร์ (25/06) อังคาร (26/06) พุธ (27/06) พฤหัสบดี (28/06) ศุกร์ (29/06) เสาร์ (23/06)
- - - - - - -