นพ. พรชัย ดำรงโชคพิพัฒน์

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- 08:00:00 - 17:00:00 08:00:00 - 17:00:00 - - - -

พญ. พรรณี ผ่องใส

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
อายุรศาสตร์ รพ.รามาฯ

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- - 08:00:00 - 20:00:00 - - - -

พญ. วราภรณ์ พลเมือง

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : ไม่พบข้อมูลประวัติการศึกษา

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- 17:00:00 - 20:00:00 - - - - -

พญ. จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : ไม่พบประวัติการศึกษา
 

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- - 07:00:00 - 16:00:00

ออกตรวจที่ OPD C1

- 07:00:00 - 16:00:00

ออกตรวจที่ OPD C1

- -

นพ. ราม กิจจารักษ์

เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : ไม่พบข้อมูลประวัติกรศึกษา

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
09:00:00 - 12:00:00 17:00:00 - 20:00:00 20:00:00 - 22:00:00 - - 17:00:00 - 20:00:00 -