นพ. สุพจน์ ฉัตรทินกร

เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery)

ประจำ : คลินิกศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549
-วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

อาทิตย์ (25/02) จันทร์ (26/02) อังคาร (27/02) พุธ (28/02) พฤหัสบดี (01/03) ศุกร์ (02/03) เสาร์ (03/03)
- - - - - - -

ทพ. อิทธิพล จังสิริมงคล

เชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป

ประจำ : คลินิกศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา : -ทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2545
-Maxillofacial surgery จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

อาทิตย์ (25/02) จันทร์ (26/02) อังคาร (27/02) พุธ (28/02) พฤหัสบดี (01/03) ศุกร์ (02/03) เสาร์ (03/03)
- - - - - - -

พญ. เอื้อมเดือน ชัยโพธิ์

เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์

ประจำ : คลินิกศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา : -แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ศัลยศาสตร์ทั่วไป ศิริราชพยาบาล 

อาทิตย์ (25/02) จันทร์ (26/02) อังคาร (27/02) พุธ (28/02) พฤหัสบดี (01/03) ศุกร์ (02/03) เสาร์ (03/03)
- - - - - - -

นพ. พิพัฒน์ จิรพงศธร

เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์

ประจำ : คลินิกศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา : -วุฒิบัตร ศัลยศาสตร์ ออกโดยแพทยสภา พ.ศ. 2534

อาทิตย์ (25/02) จันทร์ (26/02) อังคาร (27/02) พุธ (28/02) พฤหัสบดี (01/03) ศุกร์ (02/03) เสาร์ (03/03)
- - - - - - -

นพ. ปรีดี กาญจนพงศ์กุล

เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
-วุฒิบัตรประสาทวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

อาทิตย์ (25/02) จันทร์ (26/02) อังคาร (27/02) พุธ (28/02) พฤหัสบดี (01/03) ศุกร์ (02/03) เสาร์ (03/03)
- - - - - - -