พญ. ปุณณิมา ศรีศักดิ์ขวา

ผู้ชำนาญการ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)

ประจำ : ศูนย์รังสีวิทยา

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2547
-รังสีวิทยาทั่วไป รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553

อาทิตย์ (17/02) จันทร์ (18/02) อังคาร (19/02) พุธ (20/02) พฤหัสบดี (21/02) ศุกร์ (22/02) เสาร์ (16/02)
- - - - - - -

นพ. เอกสิทธิ์ โฆษิตชัยวัฒน์

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

-แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553

-แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี พ.ศ. 2554

- อายุรศาสตร์บัณฑิต ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557

อาทิตย์ (17/02) จันทร์ (18/02) อังคาร (19/02) พุธ (20/02) พฤหัสบดี (21/02) ศุกร์ (22/02) เสาร์ (16/02)
- - - - - - -

นพ. ศาสตรา พิลาออน

ผู้ชำนาญการ : หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Intervention)

ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (17/02) จันทร์ (18/02) อังคาร (19/02) พุธ (20/02) พฤหัสบดี (21/02) ศุกร์ (22/02) เสาร์ (16/02)
- - - - - - -

นพ. วรวิทย์ เอื้อวิริยานุกูล

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2556

อาทิตย์ (17/02) จันทร์ (18/02) อังคาร (19/02) พุธ (20/02) พฤหัสบดี (21/02) ศุกร์ (22/02) เสาร์ (16/02)
- - - - - - -

พญ. ขวัญฤทัย นามภักดีอนันต์

ผู้ชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2549-2554
-สูตินรีเวช มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2556-2558

อาทิตย์ (17/02) จันทร์ (18/02) อังคาร (19/02) พุธ (20/02) พฤหัสบดี (21/02) ศุกร์ (22/02) เสาร์ (16/02)
- - - - - - -