พญ. จักก์อุษา ชนะสิทธิ์

เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2554
-โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พ.ศ.2555
-โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ. 2560

อาทิตย์ (24/06) จันทร์ (25/06) อังคาร (26/06) พุธ (27/06) พฤหัสบดี (28/06) ศุกร์ (29/06) เสาร์ (23/06)
- - - - - - -

พญ. ธันยรัศมิ์ ศรีสะอาด

เชี่ยวชาญ : ตจวิทยา

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2548
-มีประสบการณ์ในด้านการเสริมความงาม ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัย และได้มาตราฐาน
ในคลีนิกเสริมความงามชั้นนำกว่า 10 ปี

อาทิตย์ (24/06) จันทร์ (25/06) อังคาร (26/06) พุธ (27/06) พฤหัสบดี (28/06) ศุกร์ (29/06) เสาร์ (23/06)
- - - - - - -

นพ. บัญชา ศักดิ์สิทธิโชค

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
-โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พ.ศ.2553-2554
-อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พ.ศ.2554-2557
-อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤตการหายใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2558-2560

อาทิตย์ (24/06) จันทร์ (25/06) อังคาร (26/06) พุธ (27/06) พฤหัสบดี (28/06) ศุกร์ (29/06) เสาร์ (23/06)
- - - - - - -

พญ. ชนินพร แสงศรี

เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์

ประจำ : คลินิกศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (24/06) จันทร์ (25/06) อังคาร (26/06) พุธ (27/06) พฤหัสบดี (28/06) ศุกร์ (29/06) เสาร์ (23/06)
- - - - - - -

พญ. ภัสนันท์ ตั้งใจพัฒนา

เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2555
-แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.พระปกเกล้า พ.ศ. 2556
-แพทย์ใช้ทุน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.พระปกเกล้า พ.ศ. 2556-2560
-วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ.2560

อาทิตย์ (24/06) จันทร์ (25/06) อังคาร (26/06) พุธ (27/06) พฤหัสบดี (28/06) ศุกร์ (29/06) เสาร์ (23/06)
- - - - - - -