พญ. ศิริพร ภัทรฐิติกุล

เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กุมารแพทย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กุมารแพทย์อนุสาขาประสาทวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- 17:00:00 - 20:00:00 - 17:00:00 - 22:00:00 - 17:00:00 - 07:00:00 -

พญ. ยิ่งดาว ชยสิกานนท์

เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา : ไม่พบข้อมูลประวัติการศึกษา

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- - 17:00:00 - 20:00:00 22:00:00 - 07:00:00 17:00:00 - 20:00:00 17:00:00 - 20:00:00 -

นพ. ธนาวุธ ศรีบุญเรือง

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์ฝึกหัด รพ.จุฬาลงกรณ์
อายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- 08:00:00 - 15:00:00 08:00:00 - 12:00:00 - - - -

นพ. สุวันชัย เจริญวิกกัย

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุรศาสตร์ รพ.ศิริราช 

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- 08:00:00 - 12:00:00 08:00:00 - 17:00:00 - - - -

พญ. สุกัญญา ศรีขจรจิต

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รพ.หนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- - - - - - -