นพ. บัญชา ศักดิ์สิทธิโชค

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
-โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พ.ศ.2553-2554
-อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พ.ศ.2554-2557
-อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ และเวชบำบัดวิกฤตการหายใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2558-2560

อาทิตย์ (22/04) จันทร์ (23/04) อังคาร (24/04) พุธ (25/04) พฤหัสบดี (26/04) ศุกร์ (27/04) เสาร์ (21/04)
- - - - - - -

พญ. ชนินพร แสงศรี

เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์

ประจำ : คลินิกศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (22/04) จันทร์ (23/04) อังคาร (24/04) พุธ (25/04) พฤหัสบดี (26/04) ศุกร์ (27/04) เสาร์ (21/04)
- - - - - - -

พญ. ภัสนันท์ ตั้งใจพัฒนา

เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2555
-แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.พระปกเกล้า พ.ศ. 2556
-แพทย์ใช้ทุน กลุ่มงานกุมารเวชกรรม รพ.พระปกเกล้า พ.ศ. 2556-2560
-วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขากุมารเวชศาสตร์ พ.ศ.2560

อาทิตย์ (22/04) จันทร์ (23/04) อังคาร (24/04) พุธ (25/04) พฤหัสบดี (26/04) ศุกร์ (27/04) เสาร์ (21/04)
- - - - - - -

นพ. วิทวัส หอมเจริญ

เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ประจำ : คลินิกศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
-Orthopaedic โรงพยาบาลภูมิพล

อาทิตย์ (22/04) จันทร์ (23/04) อังคาร (24/04) พุธ (25/04) พฤหัสบดี (26/04) ศุกร์ (27/04) เสาร์ (21/04)
- - - - - - -

พญ. ลีลาวดี พินิจไพฑูรย์

เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
-โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี พ.ศ.2555-2556
-จิตเวชเด็ก และวัยรุ่น มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556-2559

อาทิตย์ (22/04) จันทร์ (23/04) อังคาร (24/04) พุธ (25/04) พฤหัสบดี (26/04) ศุกร์ (27/04) เสาร์ (21/04)
- - - - - - -