นพ. พรชัย ดำรงโชคพิพัฒน์

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)

ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาทิตย์ (22/09) จันทร์ (23/09) อังคาร (24/09) พุธ (25/09) พฤหัสบดี (19/09) ศุกร์ (20/09) เสาร์ (21/09)
08.00 - 17.00 08.00 - 17.00

พัก 12.00-13.00 น.

08.00 - 17.00

พัก 12.00-13.00 น.

08.00 - 17.00

พัก 12.00-13.00 น.

08.00 - 17.00

พัก 12.00-13.00 น.

08.00 - 12.00 -

พญ. พรรณี ผ่องใส

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
อายุรศาสตร์ รพ.รามาฯ

อาทิตย์ (22/09) จันทร์ (23/09) อังคาร (24/09) พุธ (25/09) พฤหัสบดี (19/09) ศุกร์ (20/09) เสาร์ (21/09)
- 13.00 - 16.00 08.00 - 19.00

พัก 12.00 - 13.00น.

08.00 - 17.00

พัก 12.00 - 13.00น.

08.00 - 17.00

พัก 12.00 - 13.00น.

08.00 - 17.00

งดตรวจ

08.00 - 20.00

งดตรวจ

พญ. วราภรณ์ พลเมือง

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : ไม่พบข้อมูลประวัติการศึกษา

อาทิตย์ (22/09) จันทร์ (23/09) อังคาร (24/09) พุธ (25/09) พฤหัสบดี (19/09) ศุกร์ (20/09) เสาร์ (21/09)
- 17.00 - 20.00 - 17.00 - 20.00 17.00 - 20.00 - 09.00 - 16.00

พญ. จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : ไม่พบประวัติการศึกษา
 

อาทิตย์ (22/09) จันทร์ (23/09) อังคาร (24/09) พุธ (25/09) พฤหัสบดี (19/09) ศุกร์ (20/09) เสาร์ (21/09)
- - 17.00 - 20.00 - 17.00 - 20.00 - -

นพ. ราม กิจจารักษ์

ผู้ชำนาญการ : ประสาทวิทยา

ประจำ : ไม่ระบุ/None

ประวัติการศึกษา : ไม่พบข้อมูลประวัติกรศึกษา

อาทิตย์ (22/09) จันทร์ (23/09) อังคาร (24/09) พุธ (25/09) พฤหัสบดี (19/09) ศุกร์ (20/09) เสาร์ (21/09)
09.00 - 12.00 17.00 - 20.00 20.00 - 22.00 - - 17.00 - 20.00 -