พญ. จริยา พจน์ทวีเกียรติ

เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รพ.สมเด็จพระยุพราช จ.สระแก้ว
กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- - - - - - -

พญ. สิริมา ยอดเซียน

เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รพ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น
กุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- - 13:00:00 - 20:00:00 08:00:00 - 16:00:00 08:00:00 - 07:00:00

08:00-13:00 / 17:00-07:00 น.

09:00:00 - 12:00:00 -

นพ. ชัยวัฒน์ งามปิยะสกุล

เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2524
-กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2530

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- 10:30:00 - 17:00:00 10:30:00 - 12:00:00 17:00:00 - 20:00:00 17:00:00 - 20:00:00 09:00:00 - 17:00:00 -

พญ. สิริลักษณ์ วงศ์ชัยสุริยะ

เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคไต

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กุมารเวชศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- - 17:00:00 - 20:00:00 - - - -

พญ. ฐาปนา รุ่งหิรัญวัฒน์

เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต่อมไร้ท่อ กุมารเวชศาสตร์ จุฬาฯ

อาทิตย์ (26/08) จันทร์ (27/08) อังคาร (21/08) พุธ (22/08) พฤหัสบดี (23/08) ศุกร์ (24/08) เสาร์ (25/08)
- - - - - - -