พญ. ปุณณิมา ศรีศักดิ์ขวา

เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology)

ประจำ : ศูนย์รังสีวิทยา

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2547
-รังสีวิทยาทั่วไป รพ.ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553

อาทิตย์ (29/07) จันทร์ (23/07) อังคาร (24/07) พุธ (25/07) พฤหัสบดี (26/07) ศุกร์ (27/07) เสาร์ (28/07)
- - - - - - -

นพ. เอกสิทธิ์ โฆษิตชัยวัฒน์

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

-แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2553

-แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี พ.ศ. 2554

- อายุรศาสตร์บัณฑิต ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557

อาทิตย์ (29/07) จันทร์ (23/07) อังคาร (24/07) พุธ (25/07) พฤหัสบดี (26/07) ศุกร์ (27/07) เสาร์ (28/07)
- - - - - - -

นพ. ศาสตรา พิลาออน

เชี่ยวชาญ : หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Intervention)

ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (29/07) จันทร์ (23/07) อังคาร (24/07) พุธ (25/07) พฤหัสบดี (26/07) ศุกร์ (27/07) เสาร์ (28/07)
- - 07:00:00 - 16:00:00

07:00-08:00 ออกตรวจ OPD / 08:00-16:00 ออกตรวจโรงพยาบาลพระปกเกล้า

07:00:00 - 16:00:00 07:00:00 - 16:00:00

07:00-08:00 ออกตรวจ OPD / 08:00-16:00 ออกตรวจโรงพยาบาลพระปกเกล้า

07:00:00 - 16:00:00 07:00:00 - 16:00:00

นพ. วรวิทย์ เอื้อวิริยานุกูล

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2556

อาทิตย์ (29/07) จันทร์ (23/07) อังคาร (24/07) พุธ (25/07) พฤหัสบดี (26/07) ศุกร์ (27/07) เสาร์ (28/07)
- - - - - - -

พญ. ขวัญฤทัย นามภักดีอนันต์

เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2549-2554
-สูตินรีเวช มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2556-2558

อาทิตย์ (29/07) จันทร์ (23/07) อังคาร (24/07) พุธ (25/07) พฤหัสบดี (26/07) ศุกร์ (27/07) เสาร์ (28/07)
- - 08:00:00 - 17:00:00 08:00:00 - 17:00:00 08:00:00 - 17:00:00 08:00:00 - 20:00:00 08:00:00 - 20:00:00