พญ. กชกร ทองประทีป

ผู้ชำนาญการ : รังสีวิทยาวินิจฉัย

ประจำ : ศูนย์รังสีวิทยา

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (18/08) จันทร์ (19/08) อังคาร (20/08) พุธ (21/08) พฤหัสบดี (22/08) ศุกร์ (23/08) เสาร์ (24/08)
- - - - - - -

พญ. สมสุดา จงสุขบุญ

ผู้ชำนาญการ : กุมารเวชศาสตร์

ประจำ : ศูนย์กุมารเวช

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา
กุมารเวชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

อาทิตย์ (18/08) จันทร์ (19/08) อังคาร (20/08) พุธ (21/08) พฤหัสบดี (22/08) ศุกร์ (23/08) เสาร์ (24/08)
08:00:00 - 17:00:00 - - - - - 08:00:00 - 17:00:00

พัก 12.00-13.00 น.

นพ. ปริญญา มณีประสพโชค

ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ประจำ : ศูนย์ศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2555
แพทย์เพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลพระปกเกล้า พ.ศ.2556
แพทย์ประจำบ้าน ออร์โธปิดิกส์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2558-2562

อาทิตย์ (18/08) จันทร์ (19/08) อังคาร (20/08) พุธ (21/08) พฤหัสบดี (22/08) ศุกร์ (23/08) เสาร์ (24/08)
- - - - - - -

นพ. ธีรภัทร์ ออประยูร

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาทิตย์ (18/08) จันทร์ (19/08) อังคาร (20/08) พุธ (21/08) พฤหัสบดี (22/08) ศุกร์ (23/08) เสาร์ (24/08)
- - - - - - -

พญ. กรกนก สุตพันธ์

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

ประจำ : ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (18/08) จันทร์ (19/08) อังคาร (20/08) พุธ (21/08) พฤหัสบดี (22/08) ศุกร์ (23/08) เสาร์ (24/08)
08:00:00 - 20:00:00 07:00:00 - 17:00:00 08:00:00 - 17:00:00 08:00:00 - 17:00:00 07:00:00 - 17:00:00 08:00:00 - 17:00:00 08:00:00 - 17:00:00

งดออกตรวจ