นพ. วรวิทย์ เอื้อวิริยานุกูล

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2556

อาทิตย์ (22/04) จันทร์ (23/04) อังคาร (24/04) พุธ (25/04) พฤหัสบดี (26/04) ศุกร์ (27/04) เสาร์ (21/04)
- - - - - - -

พญ. ขวัญฤทัย นามภักดีอนันต์

เชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2549-2554
-สูตินรีเวช มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2556-2558

อาทิตย์ (22/04) จันทร์ (23/04) อังคาร (24/04) พุธ (25/04) พฤหัสบดี (26/04) ศุกร์ (27/04) เสาร์ (21/04)
- - - - - - -

นพ. นฤนาท คู่วิมล

เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป

ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล พ.ศ.2548

อาทิตย์ (22/04) จันทร์ (23/04) อังคาร (24/04) พุธ (25/04) พฤหัสบดี (26/04) ศุกร์ (27/04) เสาร์ (21/04)
- - - - - - -

นพ. ปิยะพงษ์ เพิ่มลาภ

เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ประจำ : ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2530
-อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2533-2536
-อายุรศาสตร์โรคหัวใจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2541

อาทิตย์ (22/04) จันทร์ (23/04) อังคาร (24/04) พุธ (25/04) พฤหัสบดี (26/04) ศุกร์ (27/04) เสาร์ (21/04)
- - - - - - -

พญ. ชุลีกร นิรันดร์พงศ์

เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (Reproductive Medicine)

ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี

ประวัติการศึกษา : -แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2553
-โรงพยาบาลอินทร์บุรี อําเภอ อินทร์บุรี สิงห์บุรี พ.ศ.2553-2555
-สูติศาสตร์ นรีเวชกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2555-2558
-เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2558-2560

อาทิตย์ (22/04) จันทร์ (23/04) อังคาร (24/04) พุธ (25/04) พฤหัสบดี (26/04) ศุกร์ (27/04) เสาร์ (21/04)
- - - - - - -