นพ. ธนุส เพียรทอง

ผู้ชำนาญการ : อายุรศาสตร์

ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (30/06) จันทร์ (01/07) อังคาร (25/06) พุธ (26/06) พฤหัสบดี (27/06) ศุกร์ (28/06) เสาร์ (29/06)
- - - - - - -

นพ. ณรงค์วัฒน์ สุริยะ

ผู้ชำนาญการ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ประจำ : ศูนย์สุขภาพสตรี

ประวัติการศึกษา : -แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.สงขลานครินทร์ พ.ศ.2550
-สูติ-นรีเวข รพ.พระปกเกล้า พ.ศ.2551

อาทิตย์ (30/06) จันทร์ (01/07) อังคาร (25/06) พุธ (26/06) พฤหัสบดี (27/06) ศุกร์ (28/06) เสาร์ (29/06)
- - - - - - -

นพ. สัตตกรณ์ เหล่าชัย

ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

ประจำ : ศูนย์ศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา :

พ.ศ 2541-2547. มหาวิทยาลัยขอนแก่น. แพทยศาสตร์บัณฑิต
พ.ศ 2551-2555. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

อาทิตย์ (30/06) จันทร์ (01/07) อังคาร (25/06) พุธ (26/06) พฤหัสบดี (27/06) ศุกร์ (28/06) เสาร์ (29/06)
- - - - - - -

นพ. พัลลภ ถิระวานิช

ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ประจำ : ศูนย์ศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา :

อาทิตย์ (30/06) จันทร์ (01/07) อังคาร (25/06) พุธ (26/06) พฤหัสบดี (27/06) ศุกร์ (28/06) เสาร์ (29/06)
- - - - - - -

นพ. กฤษฎา นิพัทธมานนท์

ผู้ชำนาญการ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ประจำ : ศูนย์ศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา : -แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2556
-ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลขอนแก่น พ.ศ.2561

อาทิตย์ (30/06) จันทร์ (01/07) อังคาร (25/06) พุธ (26/06) พฤหัสบดี (27/06) ศุกร์ (28/06) เสาร์ (29/06)
- - - - - - -