โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


วิสัยทัศน์ (Vision) :
เป็นเลิศในการดูแลสุขภาพ มุ่งเน้นความปลอดภัย เพื่อครองใจสังคม

พันธกิจ (Mission) :
จะเป็นโรงพยาบาลเอกชนระดับตติยภูมิที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นความปลอดภัย ใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความไว้วางใจและครองใจสังคม

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) :
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ให้บริการทางด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากล เพื่อความไว้วางใจ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องทั้งองค์กร
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award