โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป

ดูแลเหมือนแพทย์ประจำครอบครัว
จากความเชี่ยวชาญทุกทาง ด้านของอายุรแพทย์ให้การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทั้งตรวจรักษาโรคทั่วไป การให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันโรค รวมทั้งเป็นผู้แนะนำการตรวจสุขภาพประจำปี ที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การฉีดวัคซีน และการให้ยา เพื่อส่งเสริมสุขภาพ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี โทร. 039-319888
ฉุกเฉิน โทร. 1719

ภาพที่เกี่ยวข้อง

-
Clock

Info

Contact ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
ชั้น 1 ตึก
วันเวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ : 08:00 - 20:00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 08:00 - 20:00 น.
โทรศัพท์
039-319888
อีเมล์

Promotion โปรโมชันเพื่อสุขภาพ

-

Package แพคเกจตรวจสุขภาพ

-

Doctor แพทย์ประจำศูนย์

นพ. การุณย์ ลือประสิทธิ์สกุล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. จณัญญา ชวศิริกุลฑล
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. จักก์อุษา ชนะสิทธิ์
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. จักรวิดา โกษาคาร
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. จันจิรา ธีรเศรษฐ์ธำรง
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. จารุวรรณ จรรยาสวัสดิ์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. จุมพล อานามนารถ
เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. ชัยนันต์ หล่อลิปิวงศ์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. โชติพัฒน์ ทองเย็น
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. ทิพย์สุดา สมพีร์วงศ์
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. ธนาวุธ ศรีบุญเรือง
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. ธันยรัศมิ์ ศรีสะอาด
เชี่ยวชาญ : ตจวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. ธิรยา เอกบุญยืน
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. ธีรยุทธ นัมคณิสรณ์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. นวรัฐ เพ็งผ่อง
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. บราลีรัตน์ จันทกิจ
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. บัญชา ศักดิ์สิทธิโชค
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ (Pulmonary Medicine and Pulmonary Critical Care)
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. ปรีดี กาญจนพงศ์กุล
เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. พรชัย ดำรงโชคพิพัฒน์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. พรทิพย์ นิติการุญ
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. พรรณี ผ่องใส
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. พิพัฒน์ คงทรัพย์
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. พีรยุทธ์ พลอยล้อมเพชร
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. ไพศาล สหพัฒนา
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. มาเรียม เจตนจันทร์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคเลือด
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. รัชดา เจียมจตุรพัฒพร
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. รัชนิบูลย์ ปาริชาติกานนท์
เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. ราม กิจจารักษ์
เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. วรนุช โกศาคาร
เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. วราภรณ์ พลเมือง
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. วิทมล รำพึงสุข
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. วิรัช ตวงจารุวินัย
เชี่ยวชาญ : ตจวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. วิษุวัต สำราญกิจดำรงค์
เชี่ยวชาญ : จิตเวชศาสตร์
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. วีรพล กนกรัตน์มณี
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. วีระพงษ์ ผู้มีธรรม
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. ศิรินี วิภวกุล
เชี่ยวชาญ : ตจวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. สุกัญญา ศรีขจรจิต
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. สุภาพรรณ ฉัตรทินกร
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. สุรัชต์ นาคะวิโรจน์
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ (Pulmonary Disease)
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. สุวันชัย เจริญวิกกัย
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
พญ. อรอนงค์ เจียรสุจิตวิมล
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคไต
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
นพ. เอกชัย ขำเย็น
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์
ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award