PA,PN (พนักงานผู้ช่วยผู้ป่วย,ผู้ช่วยพยาบาล)

แผนกผู้ป่วยวิกฤติ

รับจำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ได้รับประกาศนียบัตรด้านการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ
  • หรือมีประสบการณ์ทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง
กรอกใบสมัคร