เจ้าหน้าที่ขับรถฉุกเฉิน (Ambulance) 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์งานบรรเทาสาธารณภัยหรืองานกู้ชีพ
  • ผ่านหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับต้น (EMT-B)
  • มีความรู้ในเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
  • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล/ประเภท 2
กรอกใบสมัคร