เจ้าหน้าที่ลงรหัสโรค

รับจำนวน 2 อัตราคุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรี สาขาเวชระเบียน, พยาบาลศาสตร์
  • มีประสบการณ์ลงรหัสโรค (ICD10, ICD9)
กรอกใบสมัคร