โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

กรอกใบสมัคร

กรอกใบสมัครงานกับโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี | กลับหน้าหลัก
ตำแหน่ง
ภาพ
Photo (Size < 512 kb)
เอกสารสมัครงาน
Resume (Size < 2 mb)
เงินเดือนขั้นต่ำที่ยอมรับได้
Minimum salary you may accept.
สามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่
Start date for job.
ไปต่างจังหวัด
Can you go to provinces ?
ชื่อ-นามสกุล (TH)
Name in Thai.
Name (EN)
Name in English.
สถานภาพสมรส
Marital Status.
เพศ
Gender
วันเกิด
Birthdate
สถานที่เกิด
Birth Place
สัญชาติ
Nationality
เชื้อชาติ
Race
ศาสนา
Religion
น้ำหนัก
Weight
ส่วนสูง
Height
หมายเลขบัตรประชาชน
Identification Card No.
ออกโดย
Issued at
วันหมดอายุ
Expiration date
โทรศัพท์
Phone
อีเมล์
Email
ที่อยู่ปัจจุบัน
Address
กรณีฉุกเฉินติดต่อได้ที่
Name (Emergency Contact)
โทรศัพท์ (กรณีฉุกเฉิน)
Phone (Emergency Contact)
อีเมล์ (กรณีฉุกเฉิน)
Email (Emergency Contact)
ที่อยู่ (กรณีฉุกเฉิน)
Address (Emergency Contact)
ความสัมพันธ์ (กรณีฉุกเฉิน)
Relationships (Emergency Contact)
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทำงาน
กรุณาตอบคำถาม
Captcha
55x2 = * โปรดกรอกผลการคำนวน

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

คุณศิริพร จันทร์พราหมณ์ (ตา)

bchhr@bch.co.th
โทร. 039-319888 - 1504

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award