โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

Ultimate Male Program

Ultimate Male Program (For Executive in age > 50 years) | กลับสู่หน้าหลัก
Ultimate Male Program
Ultimate Male Program

(For Executive in age > 50 years)
 1. Physical Examination-PE
 2. Body Mass Index-BMI
 3. Eye Exam Screening with Fundus Camera
 4. Chest X-Ray
 5. Electrocardiogram (EKG)
 6. Complete Blood Count (CBC)
 7. Fasting Blood Sugar (FBS)
 8. Hemoglobin (HbA1C)
 9. Kidney Function Test (BUN)
 10. Kidney Function Test (Creatinine)
 11. Uric Acid
 12. Complete Liver Function Test (SGOT, SGPT, Alk. Phos, Total Protein, Albumin, Globulin, Total Bilirubin, Direct Bilirubin) plus Gamma GT
 13. Total Cholesterol
 14. Triglyceride
 15. HDL-Cholesterol
 16. LDL-Cholesterol
 17. Thyroid Function Test (Thyroid Stimulating Hormone-TSH)
 18. Thyroid Function Test (Triiodothyronine Free-Free T3)
 19. Thyroid Function Test (Thyroxine Free-Free T4)
 20. Urine Analysis (UA)
 21. Stool Examination
 22. Stool Occult Blood
 23. Liver Cancer Screening (Alpha Fetoprotein-AFP)
 24. Prostate Cancer Screening (Prostatic Specific Antigen-PSA)
 25. Ultrasound Whole Abdomen
 26. CT Calcium score
 27. Echocardiogram (Echo)
 28. Hearing Screening (Audiogram)

** Personal Report Book
เริ่ม 01/01/2015 | สิ้นสุด 31/12/2017
ราคา 19,900 บาท
* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award