Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลก
การแปรปรวนของฤดูกาล ภัยธรรมชาติต่างๆ ส่งผลกระทบต่อการดำรงวิถีชีวิตของเรา
สาเหตุดังกล่าวเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ขาดความตระหนักถึง
ผลกระทบที่จะตามมา อีกทั้งในปัจจุบัน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมาผลิตพลังงาน
เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เพื่อตอบสนองความต้องการใช้
พลังงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมา

          โครงการอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี มีหน้าที่ในการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญ
ในการอนุรักษ์พลังงานและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ดังนั้นโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่การเป็น
"โรงพยาบาลสีเขียว (Green Hospital)" ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดการปรับปรุง
พื้นที่ต่างๆ ในโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรในองค์กร
ได้เล็งเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต

 
 
สถิติเว็บไซต์

hidden hit counter