Clock

Info

นพ. สุกิจ  ธนประสิทธิ์พัฒนา

นพ. สุกิจ ธนประสิทธิ์พัฒนา

Sukit Thanaprasitpattana, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว | ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ประวัติการศึกษา : -แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทาลัยมหิดล พ.ศ.2541
-เวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549
อาทิตย์(25) จันทร์(26) อังคาร(27) พุธ(28) พฤหัส(29) ศุกร์(30) เสาร์(24)
-
08:00 - 17:00
- -
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
นัดหมายแพทย์
เลขที่ประจำตัวผู้ป่วย * เช่น 15-14-000001
ชื่อ-นามสกุล -
วันเกิด
เลขที่บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์
วันเวลานัด
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุณาตอบคำถาม * โปรดกรอกผลการคำนวน