โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
 
Clock

Info

ค้นหาและนัดหมายแพทย์

ระบบค้นหารายชื่อและข้อมูลแพทย์ ตารางตรวจ พร้อมระบบนัดหมาย
LastUpdate : 25/09/2017 21:00
Krit Jongjamfa, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery) | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ.ศิริรช
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
- - -
17:00 - 20:00
- -
09:00 - 12:00
Kampanart Hassajinda, M.D.
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์ | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2548-2554
-โรงพยาบาลระยอง พ.ศ. 2554-2555
-ประสาทศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยกรรม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2555-2560
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
- -
17:00 - 20:00
- - - -
Karoon Lueprasitsakul, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อายุรศาสตร์ทั่วไป รพ.รามาธิบดี 
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
- - - - - - -
Kriangsak Sirirak, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery) | ประจำ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Platic Surgeon,family Medicine
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
- - - - - - -
Kriangsak Sirirak, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery) | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Platic Surgeon,family Medicine
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
10:00 - 17:00
- - - - - -
Kasamsak Patiwech, M.D.
เชี่ยวชาญ : ประสาทศัลยศาสตร์ | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2548-2554
-โรงพยาบาลระยอง พ.ศ. 2554-2555
-Neurosurgery คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2560
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
-
17:00 - 20:00
- -
17:00 - 20:00
- -
KAEWTA RUANGRATANPOOM, M.D.
เชี่ยวชาญ : เวชปฏิบัติทั่วไป | ประจำ : ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
ประวัติการศึกษา : ปริญญา Doctor of medicine
สถาบัน Southuestern University
Internships รพ.มะการักษ์
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
- -
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
Khanittha Mahawong, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารศัลยศาสตร์ | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา :
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
09:00 - 12:00
- - - -
17:00 - 20:00
09:00 - 12:00
Khongchai Lorungroj, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยกรรมกระดูก รพ.รามาธิบดี
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
- - - - -
17:00 - 20:00
17:00 - 20:00
Jananya Chawasirikulthol, M.D.
เชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จักษุแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
- - - - - - -
Jariya Pojthaveekeat, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รพ.สมเด็จพระยุพราช จ.สระแก้ว
กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
07:00 - 17:00
08:00 - 07:00
08.00-12.00 / 13.00-17.00 / 22.00-7.00
09:00 - 12:00
08:00 - 16:00
07:00 - 17:00
- -
Jakusa Chanasit, M.D.
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา : -แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2554
-โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี พ.ศ.2555
-โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ. 2560
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
- -
12:00 - 13:00
- - - -
Juckwida Kosakarn, M.D.
เชี่ยวชาญ : โสต ศอ นาสิกวิทยา | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ENT โรงพยาบาลรามาธิบดี 
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
- - - - - - -
Chanchira Theerasetthamrong, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์ | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา :
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
- - - - - - -
Jannara Hookluan, M.D.
เชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาทั่วไป (Radiology) | ประจำ : ศูนย์รังสีวิทยา
ประวัติการศึกษา : แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
- - - - - - -
Jaruwan Chanyasawat, M.D.
เชี่ยวชาญ : อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา : ไม่พบประวัติการศึกษา
 
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
- - - - - - -
Jurattikan Suwanpakprak, M.D.
เชี่ยวชาญ : กุมารเวชศาสตร์ | ประจำ : ศูนย์กุมารเวช
ประวัติการศึกษา :

แพทย์ศาสตร์ ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
กุมารเวชศาสตร์ รพ.มหิดล

อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
- -
12:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08.00-12.00 / 13.00-17.00
08:00 - 16:00
08.00-12.00 / 13.00-16.00
07:00 - 17:00
13:00 - 20:00
Juthapot Pumsup, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : MD.ม.ธรรมศาสตร์
urologist รพ.ราชวิถี
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
- - - - - - -
Chumpol Anamnart, M.D.
เชี่ยวชาญ : ประสาทวิทยา | ประจำ : คลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ประวัติการศึกษา : คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  .. 2547
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
- - - - - - -
Chatpiya Chawasirikulthol, M.D.
เชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ | ประจำ : คลินิกศัลยกรรม
ประวัติการศึกษา : แพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิติกส์ จุฬาฯ
อาทิตย์(1) จันทร์(25) อังคาร(26) พุธ(27) พฤหัส(28) ศุกร์(29) เสาร์(30)
-
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08.00-12.00 / 13.00-17.00
08:00 - 17:00
08:00 - 17:00
08.00-12.00 / 13.00-17.00
08:00 - 17:00
08.00-12.00 / 13.00-17.00
-
1234567

ค้นหาข้อมูลแพทย์

ชื่อแพทย์
ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์/แผนก
วันที่ออกตรวจ


โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

25/14 ถ.ท่าหลวง ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร 039-319-888

Award